Procházet kategorie

Ochrana osobních údajů – Sklizeno e-shop

 1. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MyFoodMarket, s.r.o. IČO 29282721 se sídlem Masná 27/9 Brno 602 00, (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou
   Masná 27/9 Brno 602 00
   email: info@sklizeno.cz
   telefon: +420 733 141 277
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, či smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   1. plnění smlouvy, resp. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   3. Ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, zejména při zajišťování a uplatňování právních nároků ze smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, e-mail, telefonní kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   2. uzavření a plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a dále na základě jejich nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů v souvislosti s touto smlouvou či jednáním o ní, přičemž se jedná zejména o shromažďování Vašich identifikačních a kontaktních údajů (dle charakteru uzavírané smlouvy).
   3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje
   1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 5. Příjemci osobních údajů

  1. Příjemci osobních údajů jsou
   1. subjekty podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
   2. subjekty zajišťující služby provozování e-shopu (sklizeno.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
   3. subjekty zajišťující marketingové služby,
   4. státní orgány, resp. subjekty veřejné moci, v případech, kdy správci poskytnutí Vašich osobních údajů ukládají zákony
   5. další subjekty, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce (např. soudy).
  2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.
 6. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   4. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
   5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   6. právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. odst. 1. těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Závěrečná ustanovení

  1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, pokud jste ji správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2020

Zpět na začátek