Procházet kategorie

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu MyFoodMarket

 1. ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodě s potravinami a nápoji (dále jen „Služba“), který provozuje společnost MyFoodMarket, s.r.o., se sídlem Masná 27/9 Brno, PSČ 602 00, IČ: 292 82 721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70790 (dále jen „společnost MyFoodMarket“ nebo „Provozovatel“), na internetové stránce eshop.sklizeno.cz (dále jen „Internetová stránka“), na které společnost MyFoodMarket prezentuje zboží, které zákazník může prostřednictvím Internetové stránky objednat a koupit.
  2. Veškeré poptávky a následný nákup zboží prostřednictvím Internetové stránky se řídí těmito VOP.
  3. Předmětem poptávky a následného nákupu prostřednictvím Služby je potravinářské zboží vysoké kvality od různých výrobců (dále jen „Zboží“).
   Zboží je děleno na tyto kategorie:
   1. čerstvé potraviny;
   2. suché potraviny;
   3. nepotravinářské zboží (především gastronomické potřeby);
   4. víno a jiný alkohol;
   5. nápoje
   6. mražené výrobky a
   7. drogerie
   Každá položka Zboží má svoji specifikaci (kód výrobku, název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost apod., které jsou uvedeny na obalu příslušného Zboží (výrobku).
  4. Zboží, včetně cen zobrazené na Internetové stránce uživateli se vztahuje ke skladu, prodejně či jiné provozovně společnosti MyFoodMarket uvedené na Internetové stránce a označenému jako výdejní místo příslušné dle adresy pro doručení uvedené v Objednávce (dále jen „Výdejní místo“).
 2. POPIS SLUŽBY, JEJÍ PODMÍNKY A OMEZENÍ

  1. Služba je určena výhradně jednotlivcům a domácnostem. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od společnosti MyFoodMarket, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  2. K využití Služby je oprávněna pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito VOP, udělí souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Zákazník“). Zákazníkem se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel.
  3. Služba je zpoplatněna.
  4. Dostupnost zboží prezentovaného na Internetové stránce je vázána na skladové zásoby a společnost MyFoodMarket dostupnost zboží negarantuje.
 3. KUPNÍ SMLOUVA

  1. K prodeji Zboží nabízeného Provozovatelem na Internetové stránce prostřednictvím Služby dochází na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP mezi společností MyFoodMarket, jako prodávajícím a zákazníkem splňujícím podmínky těchto VOP, jako kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).
  2. Předmětem Kupní smlouvy je prodej zboží nabízeného na Internetové stránce prostřednictvím Služby.
  3. Kupní smlouva mezi společností MyFoodMarket a Zákazníkem je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Zákazníka společností MyFoodMarket.
  4. Vlastnické právo k zakoupené věci přechází na Zákazníka jako kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny za příslušnou věc v souladu s těmito VOP.
 4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

  1. Zákazník objednává Zboží nabízené společností MyFoodMarket na Internetové stránce prostřednictvím objednávky, kterou zadává pomocí webové aplikace Služby na Internetové stránce (dále jen „Objednávka“). Podmínkou úspěšného dokončení a odeslání Objednávky je označení objednávaného zboží, potvrzení kupní ceny za Zboží a řádné a úplné vyplnění všech povinných údajů.
  2. Každá odeslaná Objednávka je považována za závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy. Před odesláním Objednávky bude zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.
  3. Zákazník může svoji objednávku zrušit pouze do okamžiku zahájení expedice objednaného zboží .V takovém případě má společnost MyFoodMarket nárok na náhradu všech výdajů, včetně škody, které ji v souvislosti s takovým zrušením Objednávky vznikly. Zrušení objednávky je možné pouze telefonicky na telefonním čísle příslušné provozovny společnosti MyFoodMarket (prodejny), která byla Zákazníkem zvolena v jeho Objednávce jako výdejní místo, jak je toto pro danou provozovnu uvedeno na Internetové stránce.
  4. Společnost MyFoodMarket si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit Objednávku nebo její část zejména v případě, že se objednané zboží během vyřizování Objednávky přestane vyrábět nebo dodávat do České republiky nebo pokud bude prodej takového zboží na území České republiky zakázán, případně se výrazným způsobem změní jeho cena nebo jiné podmínky jeho dodání. O zrušení objednávky nebo její části bude Zákazník informován.
  5. Pokud již Zákazník před zrušením Objednávky uhradil kupní cenu Zboží nebo její část, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu. V případě zrušení Objednávky Zákazníkem dle odst. 4.4 tohoto článku VOP, je společnost MyFoodMarket oprávněna jednostranně započíst veškeré své případné (i nesplatné) pohledávky za Zákazníkem oproti pohledávce Zákazníka na vrácení kupní ceny Zboží nebo její části.
  6. Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny zboží.
 5. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DOSTUPNOST ZBOŽÍ

  1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za Zboží dle Kupní smlouvy (dále jen „Kupní cena“) a příslušnou částku daně z přidané hodnoty odpovídající Kupní ceně v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  2. Ke stanovení Kupní ceny jsou rozhodující částky uvedené jako ceny u příslušného Zboží na Internetové stránce k okamžiku potvrzení Objednávky Zákazníka společností MyFoodMarket.
  3. Kupní cena i cena Služby může být Zákazníkem uhrazena pouze prostřednictvím platební karty online platnou, přičemž k úhradě Kupní ceny může Zákazník použít pouze následující debetní/kreditní karty: Visa debit, Visa elektron, Master Card, Maestro.
  4. Společně s Kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit společnosti MyFoodMarket také cenu Služby, včetně veškerých nákladů spojených s balením a dodáním Zboží dle aktuálního ceníku Provozovatele uvedeného k okamžiku zadání Poptávky na Internetové stránce.
  5. U Služby po odeslání řádně a úplně vyplněné Objednávky a po uhrazení Kupní ceny obdrží Zákazník na svoji e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce systémem Služby automaticky generovanou e-mailovou zprávu. Tato zpráva představuje potvrzení Objednávky ze strany společnosti MyFoodMarket, spolu s její rekapitulací. Pro vyloučení veškerých pochybností se konstatuje, že teprve okamžikem doručení potvrzení Objednávky Provozovatelem dle tohoto článku VOP je uzavřena Kupní smlouva.
  6. Dostupnost Zboží prezentovaného na Internetové stránce je vázána na aktuální stav skladových zásob Zboží a společnost MyFoodMarket dostupnost Zboží negarantuje.
  7. Aby byla zajištěna dostupnost Zboží co největšímu počtu zákazníků, je společnost MyFoodMarket oprávněna předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek Zboží jedním Zákazníkem a/nebo pro určité časové období. Tímto ustanovením však není dotčeno právo společnosti MyFoodMarket v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu Zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru dle uvážení Provozovatele. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze společnosti MyFoodMarket, a to s přihlédnutím k ceně Zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitního objemu Zboží dle příslušné Objednávky, či o omezení tohoto objemu ze strany společnosti MyFoodMarket bude Zákazník vždy vyrozuměn.
  8. V případě, že z důvodů, které společnost MyFoodMarket není schopna ovlivnit, nebude dostupné Zboží, které Zákazník poptává, společnost MyFoodMarket při doručení nabídne Zákazníkovi Zboží, které svými vlastnostmi a cenou nevíce odpovídá poptávce Zákazníka. Při doručení budou tyto náhradní produkty odděleny od ostatního Zákazníkem poptávaného Zboží a Zákazník je oprávněn je zcela či částečně odmítnout převzít.
  9. Veškerá vyobrazení Zboží na Internetové stránce jsou pouze orientační a rozhodující je vždy popis Zboží uvedený u příslušné položky na Internetové stránce. Společnost MyFoodMarket nenese žádnou odpovědnost za nesoulad Zboží s jeho vyobrazením na Internetové stránce.
  10. Při poptávce Zboží na váhu si společnost MyFoodMarket vyhrazuje právo na dodání Zboží s váhovou odchylkou. Společnost MyFoodMarket však vyvine nejvyšší úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované váze v poptávce Zákazníka.
  11. Pokud u Zboží, jehož cena je určena podle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Zákazník poptává počet kusů namísto váhového množství, společnost MyFoodMarket může dle vlastního rozhodnutí dodat požadovaný počet kusů. Cena Zboží pak bude stanovena podle skutečné váhy poptávaného počtu kusů takového Zboží.
  12. Veškeré Zboží je dodáváno v obalech způsobilých pro přepravu příslušného druhu potravin či nápojů.
  13. Ceny Zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Informace o výši zálohy je uvedena vždy u konkrétního produktu. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v provozních hodinách na Výdejních místech.
 6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

  1. Zákazník je v Objednávce povinen závazně zvolit jím vybraný způsob doručení (odběru) Zboží a případně řádně a úplně uvést svoji adresu pro doručení.
  2. Zboží poptané prostřednictvím Služby na Internetové stránce může být doručeno pouze jedním z následujících způsobů:
   1. prostřednictvím zásilkové/balíkové služby externí zásilkové společnosti,
   2. osobním odběrem ve Výdejním místě
   Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího přerušit či ukončit jeden ze shora uvedených způsobů doručování.
  3. V případě doručování způsobem dle odst. 6.2 písm. a) tohoto článku shora bude Zboží doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu do budovy, či na nejbližší veřejně přístupné místo u budovy (např. brána oplocení pozemku přiléhajícího k budově apod.), jejíž adresa byla uvedena v Objednávce jako místo doručení. Zákazník může požádat prostřednictvím Internetové stránky o doručení až do určitého patra budovy, případně až do bytu. V takovém případě společnost MyFoodMarket, prostřednictvím řidiče, který poptávku doručuje, vyvine rozumně očekávatelné úsilí o doručení až do požadovaného místa, avšak musí být současně splněny následující předpoklady: (a) řidič má povolení Zákazníka ke vstupu, (b) vstupu nebrání žádná překážka, například zamčené vchodové dveře a (c) řidič na místě doručení, s ohledem na všechny okolnosti, neshledá požadavek Zákazníka za nepřiměřený, případně právní předpisy či život a zdraví ohrožující.
  4. Společnost MyFoodMarket usiluje o doručení v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla společnost MyFoodMarket bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.
  5. Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze plně svéprávná osoba starší 18 let, která řidiči zásilkové společnosti (dále jen „Řidič“) sdělí číslo Objednávky či jméno. V případě, že Řidič má pochybnosti o věku osoby přebírající doručené Zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu k prokázání věku. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné převzetí jinou osobou, popř. pokud bude mít Řidič důvodné pochybnosti o svéprávnost přebírající osoby, Řidič Zboží nepředá.
  6. V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném Zákazníkem nebude přítomná osoba způsobilá k převzetí Zboží, zanechá Řidič na místě oznámení o uskutečněném pokusu o doručení Zboží a informaci, že pro opětovné doručení Zboží je Zákazník povinen kontaktovat zásilkovou společnost či společnost MyFoodMarket.
  7. Marným pokusem o doručení není dotčeno právo společnosti MyFoodMarket požadovat a vymáhat cenu za poskytnutí Služby. V případě požadavku Zákazníka na opětovné doručení Zákazník bere na vědomí, že společnost MyFoodMarket je mu oprávněna opětovně účtovat cenu za poskytnutí Služby.
  8. Zboží poptané prostřednictvím Služby může být dodáno přímo na Výdejní místo, tedy prodejnu. Zákazník Služby tak má možnost volby mezi doručením Zboží do Zákazníkem požadovaného místa doručení nebo osobním vyzvednutím. Výdejní místo si zákazník zvolí před uskutečněním objednávky na Internetové stránce.
  9. Zboží ve Výdejním místě je oprávněna převzít pouze plně svéprávná osoba starší 18 let, která pracovníkovi výdeje sdělí číslo Objednávky nebo jméno. V případě, že pracovník výdeje má pochybnosti o věku osoby přebírající vydávané zboží, je oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu k prokázání věku. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné vydání jiné osobě, popř. pokud bude mít pracovník výdeje důvodné pochybnosti o svéprávnost přebírající osoby, pracovník výdeje Zboží nevydá.
  10. Bez předložení čísla Poptávky a zaplacení celé částky Kupní ceny a ceny Služby není možné Zboží Zákazníkovi předat či vydat.
  11. Podmínkou výběru možnosti doručení je jejich dostupnost pro Zákazníka. Informaci o dostupnosti možnosti doručení a ceně Služby bude Zákazníkovi dostupná v okamžiku zadávání jednotlivých požadavků Objednávky na Internetových stránkách.
 7. DOSTUPNOST SLUŽBY A ODPOVĚDNOST

  1. Společnost MyFoodMarket vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění fungování Služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty provozu a fungování Služby, nemůže Zákazníkovi poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti Služby a její bezporuchovosti.
  2. Společnost MyFoodMarket si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatelů k Internetové stránce na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.
  3. Společnost MyFoodMarket usiluje o co nejširší dostupnost Služby a její postupné rozšiřování do dalších regionů a měst v ČR. Informaci o dostupnosti Služby Zákazník získá v procesu zadávání Poptávky prostřednictvím webové aplikace Služby na Internetové stránce.
  4. Přestože společnost MyFoodMarket vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu Internetové stránky, není možné Uživateli vždy toto garantovat. Z uvedeného důvodu společnost MyFoodMarket neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití Internetové stránky/Služby mohou objevit. Pokud se společnost MyFoodMarket dozví o nesprávnosti obsahu Internetové stránky a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu Internetové stránky, pokud možno, v co nejkratší době.
 8. KVALITA ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ

  1. Společnost MyFoodMarket ručí za kvalitu dodaného Zboží do data spotřeby uvedeného na příslušném výrobku či jeho obalu nebo pro příslušný výrobek na Internetových stránkách.
  2. Zákazník je povinen se řídit pokyny pro nakládání se Zbožím uvedenými na jeho obalu, připojeném informačním letáku nebo na Internetové stránce.
  3. Podmínkou odpovědnosti společnosti MyFoodMarket za případné vady Zboží je dodržení (i) těchto VOP, (ii) platných právních předpisů, (iii) pokynů pro nakládání se Zbožím uvedených na jeho obalu, připojeném informačním letáku nebo na Internetové stránce a (iv) přiměřených skladovacích a užitných podmínek pro potravinářské produkty (Zboží) u Zákazníka. Společnost MyFoodMarket neodpovídá za vady na kvalitě Zboží způsobené porušením povinností Zákazníka dle těchto VOP, zejména jeho nesprávným skladováním či zacházením s ním.
  4. Zákazník je povinen zkontrolovat dodané Zboží při jeho doručení.
  5. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného Zboží, ale i případné zjevné vady Zboží, je Zákazník povinen reklamovat u společnosti MyFoodMarket nejpozději do 3 (tří) dnů od převzetí Zboží Zákazníkem a u Zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od převzetí takového Zboží Zákazníkem.
  6. Pokud se vady Zboží vyskytnou v záruční době, je Zákazník povinen tyto písemně reklamovat u společnosti MyFoodMarket neprodleně po jejich zjištění.
 9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

  1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Pro vyloučení všech pochybností se dále konstatuje, že nelze vrátit Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží, které je poškozené, nese znaky používání či je jinak znehodnoceno nebo jehož obal je porušen.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený shora v odst. 9.1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením čl. 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jeho převzetí Zboží vrátit, a to bez udání důvodů. V případě, že je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být společnosti MyFoodMarket odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zákazník na své náklady vrací Zboží v jakékoliv provozovně společnosti MyFoodMarket nebo v jakémkoliv Výdejním místě, kde mu bude Kupní cena vraceného Zboží vyplacena v hotovosti na pokladně.
  3. Pro vyloučení všech pochybností a nejasností Zákazník bere na vědomí, že v případě vracení Zboží podle tohoto článku je z hlediska vrácení Kupní ceny zboží Zákazníkovi rozhodná Kupní cena, kterou Zákazník uhradil v okamžiku úhrady Kupní ceny vraceného Zboží.
  4. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo VOP ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady Zboží (reklamace vadného zboží).
  5. Do doby převzetí Zboží Zákazníkem je společnost MyFoodMarket oprávněna kdykoli od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí společnost MyFoodMarket Kupní cenu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zákazníkem.
  6. Je-li společně se Zbožím Zákazníkovi poskytnut i dárek, je darovací smlouva mezi společností MyFoodMarket a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím společnosti MyFoodMarket vrátit i poskytnutý dárek.
 10. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  1. Vlastníkem a provozovatelem Internetové stránky je společnost MyFoodMarket, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k Internetové stránce. Společnosti MyFoodMarket svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu Internetové stránky, veškerých vyobrazení na této Internetové stránce, jakož i k databázím na Internetové stránce.
  2. Každý, kdo navštíví Internetovou stránku je uživatelem této Internetové stránky (dále jen Uživatel) a je povinen se při jejím používání řídit platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva společnosti MyFoodMarket ani práva ostatních Uživatelů.
  3. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
   1. užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Internetové stránky jinak, než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit její obsah;
   2. zasahovat jiným Uživatelům do užívání Internetové stránky a jakýmkoli způsobem jim v užití Internetové stránky bránit;
   3. zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti MyFoodMarket do obsahu či technické podstaty Internetové stránky;
   4. zasahovat do bezpečnosti Internetové stránky;
   5. využívat Internetovou stránku pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tuto Internetovou stránku viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
   6. zasílat na Internetovou stránku zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
   7. vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
 11. ZNEUŽITÍ SLUŽBY

  1. Zneužití Služby a Internetové stránky je zakázáno. Za zneužití Služby či Internetové stránky je považováno zejména:
   1. šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, barvy pleti, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání či porušování sektorových pravidel;
   2. šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Zákazníka, Uživatele či společnosti MyFoodMarket;
   3. získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
   4. narušování možnosti užití Internetové stránky jinému Zákazníkovi;
   5. porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
   6. narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s Internetovou stránkou;
   7. tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.
  2. Společnost MyFoodMarket je oprávněna závadný obsah z Internetové stránky odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Služby nebo Internetové stránky způsobil společnosti MyFoodMarket škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená společnosti MyFoodMarket nebo škoda, kterou vůči společnosti MyFoodMarket uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Služby či Internetové stránky Uživatelem vznikla škoda. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatněním práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím Služby nebo Internetové stránky vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti MyFoodMarket za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití Služby nebo Internetové stránky Uživatelem.
  3. Společnost MyFoodMarket nenese odpovědnost zejména za:
   1. obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Internetové stránky, odkazy na stránky třetích osob umístněné na Internetové stránce, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Internetové stránky;
   2. obsah umístěný na Internetovou stránku bez jejího souhlasu a vědomí, jestliže pro společnost MyFoodMarket není technicky možné a ekonomicky únosné jeho umístění a užívání zabránit;
   3. nekompatibilitu Internetové stránky s koncovým zařízením a/nebo softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
   4. technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s Internetovou stránkou.
  4. Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost společnosti MyFoodMarket za vady produktů, které prostřednictvím poptávky Služby Zákazník nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Za účelem realizace Kupní smlouvy bude společnost MyFoodMarket zpracovávat osobní údaje Zákazníka v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), a to v rozsahu a způsobem uvedeným v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ na Internetové stránce.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto VOP upravují podmínky koupě a prodeje zboží v Internetovém obchodě a okamžikem uzavření Kupní smlouvy se Zákazníkem se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy.
  2. VOP i Kupní smlouva se řídí českým právním řádem a k řešení sporů v souvislosti s prodejem zboží v Internetovém obchodě jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR.
  3. V případě rozporu české a anglické verze obsahu VOP nebo Internetové stránky je rozhodující česká verze.
  4. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane nebo bude takovým shledáno, použije se namísto takového neplatného ustanovení, ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení.
  5. Změny a doplňky Kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle Kupní smlouvy nebo těchto VOP či v souvislosti s nimi.
  6. Jestliže společnost MyFoodMarket v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování VOP neuplatnila svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla, v žádném případě takový postup nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva společnosti MyFoodMarket toto plnění vymáhat. Jestliže společnost MyFoodMarket promine porušení některého ustanovení VOP, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení VOP.
  7. Společnost MyFoodMarket neodpovídá za porušení těchto VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Společnost MyFoodMarket je oprávněna kdykoli změnit VOP, přičemž nové znění VOP je účinné okamžikem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Má se za to, že Zákazník, který objednává zboží prostřednictvím Internetového obchodu poté, co změna VOP nabyla účinnosti, s novým zněním VOP souhlasí.
  8. Společnost MyFoodMarket není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  9. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Společnost MyFoodMarket je oprávněna prodej Zboží v Internetovém obchodě či poskytování Služby kdykoli ukončit či přerušit.
  10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2020.

Zpět na začátek